กิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1

28 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมหลักสูตร

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น.

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย "จัดกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1" สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป. เพื่อชี้แจงกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาหลักสูตรการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านองค์ความรู้และบุคลิกภาพที่พึงประสงค์สำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยมีคณาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมและให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษา