กิจกรรมศึกษาดูงานทางด้านการบริหารและการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

8 กุมภาพันธ์ 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จำนวน ๔๑ คน อาจารย์ผู้ควบคุม จำนวน ๒ คน และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑ คน โดยมีอาจารย์สุนิศา  ธรรมบัญชา และคณะเป็นผู้ควบคุม โดยเดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงานทางด้านการบริหารและการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  ระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยพีระยานาวิน อำเภอหันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร