ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2562

29 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้มีการประชุมสาขาประจำเดือนสิงหาคม โดยชี้แจงปันผลงบประมาณประจำปีการศึกษา 2563 และการทำหลักสูตร ศษบ. ปฐมวัย

ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562  ณ ห้องประชุมสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้น 7 อาคาร 24  มหาวิทยาลัยรชภัฏยะลา

เวลา 13.30 น.