นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษานำกระเช้ามาไหว้อาจารย์ในหลักสูตร

29 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยนำกระเช้ามาไหว้อาจารย์ประจำหลักสูตร เนื่องด้วยวันไหว้ครู