อบรมครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ประจำโรงเรียนหน่วยฝึกฯ ประจำปี 2563

11 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

     วันที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดกิจกรรมอบรมครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ประจำโรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ครูพี่เลี้ยง และตัวแทนครูจากโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ครอบคลุม 5 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล พร้อมด้วยผู้บริหารคณะครุศาสตร์ คณาจารย์และอาจารย์นิเทศก์ประจำโรงเรียน

     สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ อาจารย์ในหลักสูตรได้รับเกียรติเข้าร่วมอบรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อไป

 

ประมวลภาพกิจกรรม