ประชุมร่วมกันเรื่องกลั่นกรองนักเรียนที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นเข้าตามเกณฑ์ กสศ.

26 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร