การเรียนการสอนในเรื่องโภชนาการและการตัดเย็บ(ของหลักสูตรสาขาการศึกษาปฐมวัย)

26 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ได้มีการเรียนการสอนในเรื่องโภชนาการและการตัดเย็บ
ให้กับนักศึกษาโดยการลงมือปฎิบัติ ควบคุมการเรียนการสอนโดยอาจารย์สุนิศา ธรรมบัญชา