คณะกรรมการกลั่นกรองของโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น (กสศ) ลงพื้นที่

26 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

คณะกรรมการกลั่นกรองของโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น (กสศ) ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านปูซูตีฆอค่ะ ตำบลลุโบะสาวอ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส