ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 59 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย อบรมเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย

3 พฤศจิกายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ประชาสัมพันธ์

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 59   เข้าร่วมการอบรมในกิจกรรม เรื่อง ทักษะการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย

ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559  เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ  ห้องประชุมกานเฉ่า  ชั้น 2  อาคารสังคมศาสตร์  (ฝั่งครุศาสตร์)  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา