โครงสร้างหลักสูตร

19 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

   โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาชีพครูและวิชาเอก) และหมวดวิชาเลือกเสรี มีจำนวนหน่วยกิตแต่ละหมวดและหน่วยกิตทั้งหลักสูตร ดังนี้

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                     ไม่น้อยกว่า   

 30

หน่วยกิต

   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร         ไม่น้อยกว่า

12

หน่วยกิต

   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                   ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

   1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                   ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

   1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                                                     ไม่น้อยกว่า

 

6

 

หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                     ไม่น้อยกว่า

128

หน่วยกิต

   2.1 กลุ่มวิชาชีพครู                           ไม่น้อยกว่า    

50

หน่วยกิต

        2.1.1 วิชาการศึกษา                     ไม่น้อยกว่า

36   

หน่วยกิต

                1) วิชาบังคับ                     ไม่น้อยกว่า

34

หน่วยกิต

                2) วิชาเลือก                              ไม่น้อยกว่า

2

หน่วยกิต

        2.1.2  วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู

14

หน่วยกิต

   2.2 กลุ่มวิชาเอก                           ไม่น้อยกว่า      

78

หน่วยกิต

        2.2.1 วิชาเอกเดี่ยว                               ไม่น้อยกว่า

68

หน่วยกิต

        2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก            ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

        2.2.3 วิชาเลือกเพิ่มเติมจากวิชาเอก

                หรือวิชาการสอนเพิ่มเติม

       วิชาเอก                           ไม่น้อยกว่า

 

 

4

 

 

หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                        ไม่น้อยกว่า      

6

หน่วยกิต