รายวิชาหลักสูตร

19 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

       รายวิชาตามโครงสร้างหมวดวิชาศึกษา มีการกำหนดรหัสวิชา ชื่อวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้

        1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร     ไม่น้อยกว่า           12  หน่วยกิต

   1) วิชาบังคับ                                              10  หน่วยกิต

                               จากวิชา ดังต่อไปนี้

               2100101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                        2(1-2-3)

Thai for Communication

2100102  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน                          2(1-2-3)

                             Speaking and Writing Skills Development     

2100104  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้             2(1-2-3)        

English for Communication and Learning Development

2100107  ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                                      2(1-2-3)

Melayu for Communication

2100108  ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้               2(1-2-3)        

Melayu for Communication and Learning   Development

                *2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1                                  2(1-2-3)

                             English for Communication 1

               *2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ                               2(1-2-3)

Thai for Careers        

หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า (โดยไม่ต้องเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร             และ 2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้)       

 2) วิชาเลือก                        ไม่น้อยกว่า             2  หน่วยกิต    จากวิชา ดังต่อไปนี้

2100103  หลักการอ่านและการเขียนคำไทย                              2(2-0-4)

Principles of Reading and Writing Thai Words

2100105  การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ             2(1-2-3)

Development of Speaking and Reading Skills in English

2100106   ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน                  2(1-2-3)

 English for Reading and Writing Development

2100109   ภาษามลายูพื้นฐาน                                               2(1-2-3)

Basic Melayu

2100110  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                                          2(1-2-3)

Chinese for Communication

2100111  ภาษาอาหรับพื้นฐาน                                             2(1-2-3)

Basic Arabic

2100116  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2                                   2(1-2-3)

English for Communication 2

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์           ไม่น้อยกว่า             6  หน่วยกิต

2100112  วิทยาการแห่งความสุข                                           2(1-2-3)                   Happiness Study

2100113  สุนทรียวิจักขณ์                                                   2(2-0-4)                   Aesthetics Approach

2100114  สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต                             2(1-2-3)                   Information for Life Long Learning

                2100118  ความจริงของชีวิต                                                 2(2-0-4)                             Truth of Life

                2100119  การพัฒนาตน                                                     2(2-0-4)                             Self Development

2100120  สุนทรียภาพเพื่อชีวิต                                              2(1-2-3) Aesthetics for Life

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     ไม่น้อยกว่า                     6   หน่วยกิต

2150101  สังคมภิวัตน์                                                       2(2-0-4)

Socialization

2150102  การจัดการทางสังคม                                              2(2-0-4)

Social Management

2150103  ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ                                      2(1-2-3)

Life Skills and Public Conscious Mind

2150108  ทักษะในการดำเนินชีวิต                                          2(1-2-3)

                             Skills for Life

                2150109  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                                           2(1-2-3)

                             Life and Thai Culture

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ไม่น้อยกว่า             6  หน่วยกิต

4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                                     2(1-2-3)

              Mathematics in Daily Life

4100102  วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                             2(1-2-3)

Science for the Quality of Life Development

4100103  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน                          2(1-2-3)

               Information Technology in Daily Life

4100108  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                                    2(1-2-3)

Science in Daily Life

4100109  การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                                  2(1-2-3)

              Sports for the Quality of Life Development

หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า (โดยไม่ต้องเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และ 2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้)

2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                        124   หน่วยกิต

                          2.1  กลุ่มวิชาชีพครู                 ไม่น้อยกว่า             50   หน่วยกิต

                                 2.1.1 วิชาการศึกษา         ไม่น้อยกว่า           36   หน่วยกิต

                                       1) วิชาบังคับ                                   34   หน่วยกิต        

1100201

 

ภาษาและวัฒนธรรม   

Language and culture

3(2-2-5)

1101101

ความเป็นครู

Professional Teachers

3(2-2-5)

1101202

ปรัชญาการศึกษา

Philosophy  of  Education

3(2-2-5)

1101203

คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ

Moral and Ethics

2(1-2-3)

1101302

 

การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Education for Sustainable Development

3(2-2-5)

1102202

การพัฒนาหลักสูตร

Curriculum Development

3(2-2-5)

1102304

การจัดการเรียนรู้และการจัดการห้องเรียน

Learning and Classroom Management

3(2-2-5)

1103402

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

Innovation and Educational Information Technology

 3(2-2-5)

1104201

การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้

Educational Measurement and Evaluation

 3(2-2-5)

1104302

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

Research for Learning Improvement

 3(2-2-5)

1105202

จิตวิทยาสำหรับครู

Psychology for Teachers

 3(2-2-5)

1106101

การประกันคุณภาพการศึกษา 

Educational Quality Assurance

2(1-2-3)

 

                                       2) วิชาเลือก              ไม่น้อยกว่า            2  หน่วยกิต

1100102

การพัฒนาทักษะการคิด

Thinking Skill Development

2(1-2-3)

1100103

มนุษย์สัมพันธ์สำหรับครู

Human Relationship for Teachers

2(1-2-3)

1100104

การสอนเพศศึกษา

Sexuality Education

2(1-2-3)

1102101

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น

Local Curriculum Development

2(1-2-3)

1102203   

การนิเทศการสอน

Instructional Supervision

2(1-2-3)

 

1103101

การใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษา

Utilization of Mass Media in Education

2(1-2-3)

1105101

จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น

Adolescent Guidance Psychology

2(1-2-3)

 

1108201  

จิตวิทยาเด็กพิเศษ

Exceptional Child Psychology

2(1-2-3)

1109202

ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น

Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader Training Course

2(1-2-3)

1109303

ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น

Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course

2(1-2-3)

1109404

ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

ขั้นความรู้เบื้องต้น

Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic

Unit Leader Training Course

2(1-2-3)

                            

 

 

 

        

          

 

 

 

 

        

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              2.2 กลุ่มวิชาเอก                        ไม่น้อยกว่า    78     หน่วยกิต

                                      2.2.1 วิชาเอกเดี่ยว             ไม่น้อยกว่า     68     หน่วยกิต

1107101

การศึกษาปฐมวัย

3(2-2-5)

 

Early Childhood Education

 

1107102

พัฒนาการของเด็กปฐมวัย

3(2-2-5)

 

Developmental of Early Childhood

 

1107103

ศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย            

2(1-2-3)

 

Creative  Art   for  Early  Childhood 

 

1107104

ทักษะทางภาษาไทยสำหรับเด็กปฐมวัย    

2(1-2-3)

 

Thai Language  Skills  for  Early   Childhood

 

1107105

ทักษะคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย   

2(1-2-3)

 

Mathematic  Skills   for  Early  Childhood

 

1107106

ทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย                  

2(1-2-3)

 

Science  Skills  for  Early  Childhood 

 

1107107

ทักษะทางสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย                  

2(1-2-3)

 

Social  Skills  for  Early  Childhood

 

1107309

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย                            

3(2-2-5)

 

Curriculum for Early Childhood

 

1107310

การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย          

3(2-2-5)

 

Assessment of Early Childhood  Developmant  

 

1107311

การบริหารและการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย              

3(2-2-5)

 

Administration and Management  in  Early  Childhood  Education

 

1107312

นิทานและการแสดงหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย              

3(2-2-5)

 

Tales and Puppets for Early Childhood

 

1107313

สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย                      

2(1-2-3)

 

Creative Learning Materials for Early Childhood

 

1107314

ทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย*                     

3(2-2-5)

 

Thinking Skill for Early Childhood

 

1107417

การศึกษาสำหรับผู้ปกครองและการสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย*[1]

3(2-2-5)

 

Education Consigned for Parent and The Community to Create a Network of Early Childhood Development

 

1107418

การศึกษาแบบเรียนรวมระดับปฐมวัย                        

2(1-2-3)

 

Inclusive Education in Early Childhood Level

 

1107419

การวิจัยปฏิบัติการทางการศึกษาปฐมวัย                      

3(2-2-5)

 

Action  Research  in  Early  Childhood  Education

 

1107421

การพัฒนาเด็กบริบาล                                 

2(1-2-3)

 

Development for Infant and Toddler  

 

1107422

การจัดการศึกษาปฐมวัยเชิงพื้นที่*           

3(2-2-5)

 

The Area Based of Early Childhood Education Management

 

1107423

สัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย                          

3(2-2-5)

 

Seminar  in  Early  Childhood Education

 

1107424

งานครูปฐมวัย                                                  

3(2-2-5)

 

Early Childhood Teacher Responsibility

 

1107425

วรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย                                    

3(2-2-5)

 

Literature for Early Childhood

 

1107426   

สันติศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย*[2]                                

3(2-2-5)

 

Peace Education for  Early Childhood 

 

1107427

ดนตรี เพลง และการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย         

2(1-2-3)

 

Music, Song and Movement  for  Early  Childhood 

 

1107428

นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย    

3(2-2-5)

 

Devlopment of Early Childhood Innovation

 

1107429

มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย

2(1-2-3)

 

Standard and Quality Assurance in  Early Childhood Education 

 

1107432

พหุภาษาศึกษาสำหรับครูปฐมวัย*                        

3(2–2–5)

 

Multilingual Education for Early Childhood Teacher

 

 

 

 

                    2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก             ไม่น้อยกว่า   6   หน่วยกิต

 

1107330

การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยแบบโครงการ

3(2-2-5)

 

Project Approach for Early Childhood Experience

 

1107431

การจัดประสบการณ์ทางปฐมวัยแบบบูรณาการ      

3(2-2-5)

 

Integrating Experiences  in  Early Childhood 

 

 

 

 

                   2.2.3 วิชาเลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม

                                                                ไม่น้อยกว่า   4    หน่วยกิต

 

1107208  

การพัฒนาจิตใจและอารมณ์เด็กปฐมวัย              

3(2–2–5)

 

Affective Development in Early Childhood

 

1107315

ทักษะพื้นฐานทางพลศึกษาในระดับปฐมวัย

3(2-2-5)

 

Basics Skills in Physical Education for Early Childhood

 

1107316

การเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย        

2(1-2-3)

 

Play for Early Childhood

 

1107320

เกษตรกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย                        

3(2-2-5)

 

Agriculture for Early Childhood 

 

1107433

โครงการศึกษาเอกเทศการศึกษาปฐมวัย              

2(1-2-3)

 

Independent Studies  in  Early Childhood  Education

 

1107434

นาฏศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัย                           

3(2-2-5)

 

Dramatic Arts  for  Early Childhood 

 

 

          1.2 วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู                              14    หน่วยกิต

                   2.1.2 วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู    ไม่น้อยกว่า     14      หน่วยกิต

1100403

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1

1(90)

 

Teaching Practice 1

 

1100404

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2

1(90)

 

Teaching Practice 2

 

1100506

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   

6(540)

 

Practicum 1

 

1100507

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

6(540)

 

Practicum 2