จำนวนหน่วยกิต/รูปแบบหลักสูตร

19 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

 

 

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

น (ท-ป-อ)

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

 

6 หน่วยกิต

 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

 

 

 

 

 วิชาชีพครูบังคับ

1100201

ภาษาและวัฒนธรรม

3(2-2-5)

 

 วิชาเอก

1107101

การศึกษาปฐมวัย

3(2-2-5)

 

1107102

พัฒนาการของเด็กปฐมวัย

3(2-2-5)

 

1107103

ศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย

2(1-2-3)

 

1107313

สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย             

2(1-2-3)

 

รวม

   19 หน่วยกิต

 

ปีที่  1  ภาคการศึกษาที่ 2

 

 

 

 

 

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

น (ท-ป-อ)

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

 

6 หน่วยกิต

 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

 

 

 

 

 วิชาชีพครูบังคับ

1101202

ปรัชญาการศึกษา

3(2-2-5)

 

1103402

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

3(2-2-5)

 

 วิชาเอก

1107427

ดนตรี เพลง และการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย        

2(1-2-3)

 

1107421

การพัฒนาเด็กบริบาล                       

3(2-2-5)

 

1107312

นิทานและการแสดงหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย    

3(2-2-5)

 

1107425

วรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย     

3(2-2-5)

 

รวม

23 หน่วยกิต

 

                   

ปีที่  2  ภาคการศึกษา ที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

น (ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

 

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

 

 

 

 วิชาชีพครูบังคับ

1101101

ความเป็นครู

3(2-2-5)

1105202

จิตวิทยาสำหรับครู

3(2-2-5)

 วิชาเอก

1107104

ทักษะทางภาษาไทยสำหรับเด็กปฐมวัย    

2(1-2-3)

1107105

ทักษะคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย   

2(1-2-3)

1107432

พหุภาษาศึกษาสำหรับครูปฐมวัย  

3(2–2–5)

หมวดวิชาเลือกเสรี

 

 

   3 หน่วยกิต

รวม

22 หน่วยกิต

ปีที่  2  ภาคการศึกษา ที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

น (ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

 

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

 

 

 

 วิชาชีพครูบังคับ

1101203

คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ

2(1-2-3)

 วิชาชีพครูเลือก

 

 

2 หน่วยกิต

 วิชาเอก

1107106

ทักษะวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย         

2(1-2-3)

1107107

ทักษะทางสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย                  

2(1-2-3)

1107429

มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย

2(1-2-3)

1107314

ทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย             

3(2-2-5)

รวม

19 หน่วยกิต

 ปีที่  3  ภาคการศึกษา ที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

น (ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

 

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

 

 

 

 วิชาชีพครูบังคับ

1102202

การพัฒนาหลักสูตร

3(2-2-5)

1104302

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

3(2-2-5)

 วิชาเอก

1107309

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย                   

3(2-2-5)

1107417

การศึกษาสำหรับผู้ปกครองและการสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

3(2-2-5)

หมวดวิชาเลือกเสรี

 

 

 3  หน่วยกิต

รวม

21 หน่วยกิต

 ปีที่  3 ภาคการศึกษา ที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

น (ท-ป-อ)

หมวดวิชาชีพครู

 

 

 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

 

 

 

 วิชาชีพครูบังคับ

1102304

การจัดการเรียนรู้และการจัดการห้องเรียน

3(2-2-5)

1103402

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

3(2-2-5)

 วิชาเอก

1107424

งานครูปฐมวัย                                         

3(2-2-5)

1107426

สันติศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย                         

3(2-2-5)

1107310

การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย          

3(2-2-5)

1107418

การศึกษาแบบเรียนรวมระดับปฐมวัย               

2(1-2-3)

รวม

17 หน่วยกิต

 ปีที่  4  ภาคการศึกษา ที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

น (ท-ป-อ)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

 

 

 

 วิชาชีพครูบังคับ

1104201

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

3(2-2-5)

1106101

การประกันคุณภาพการศึกษา

2(1-2-3)

 วิชาเอก

1107428

นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย    

3(2-2-5)

1107311

การบริหารและการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  

3(2-2-5)

 วิชาการสอนวิชาเอก

1107330

การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยแบบโครงการ

3(2-2-5)

1107431

การจัดประสบการณ์ทางปฐมวัยแบบบูรณาการ

3(2-2-5)

วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู

1100403

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู  1

1 (90)

รวม

18 หน่วยกิต

 ปีที่  4  ภาคการศึกษา ที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

น (ท-ป-อ)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

 

 

 

 วิชาชีพครูบังคับ

1101302

การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

3(2-2-5)

 วิชาเอก

1107419

การวิจัยปฏิบัติการทางการศึกษาปฐมวัย             

3(2-2-5)

1107422

การจัดการศึกษาปฐมวัยเชิงพื้นที่            

3(2-2-5)

1107423

สัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย                

3(2-2-5)

วิชาเลือกจากวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม

 

เลือกจากรายวิชาที่กำหนดจากหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต

4 หน่วยกิต

วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู

1100404

 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2

1(90)

รวม

 17 หน่วยกิต

ปีที่  5  ภาคการศึกษา ที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

น (ท-ป-อ)

วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู

1100506

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1

6 (540)

รวม

6 หน่วยกิต

       

 ปีที่  5 ภาคการศึกษา ที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

น (ท-ป-อ)

วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู

1100507

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  2

6 (540)

รวม

6 หน่วยกิต