รายงานผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัญฑิต

16 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) อัตราการมีงานทำของบัณฑิต
  • * รายงานผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 
  • * รายงานผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558
  • * รายงานผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557
  • * รายงานผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556