ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภรณ์ มั่นเศรษฐวิทย์

16 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) งานวิจัย/ผลงานวิชาการ

 

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย

จิรภรณ์  มั่นเศรษฐวิทย์. (2555). การศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันคุณลักษณะการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย. ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

จิรภรณ์  มั่นเศรษฐวิทย์. (2552). นวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนบนวิถีพอเพียง. ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

จิรภรณ์  มั่นเศรษฐวิทย์. (2552). การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาประดับปฐมวัยเพื่อสร้างเสริมสันติสมานฉันท์ที่เหมาะสมกับบริบทไทย. ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

บทความ

จิรภรณ์  มั่นเศรษฐวิทย์และคณะ.(2556). รูปแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้ SUNTISUK เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้. วารสารพฤติกรรมศาสตร์. 19(1), 36-55.

จิรภรณ์  มั่นเศรษฐวิทย์. (2554). นวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนบนวิถีความพอเพียง. วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(1), 29-41.

      การนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ      

Munsettavith   Chiraphorn. (2014 ).  The SANTISUK experience  learning model forliving together with peace and happiness appropriate for preschoolers  in three southern border provinces of Thailand. Paper presented at 120      

TETERI Thai Teacher Education Anniversary   International Conference on  “ the excellence in teacher education and  research  innovation”, December 24-28 , The Royal Orchid Sheraton , Bangkok , Thailand.

Munsettavith  Chiraphorn. (2014).  The SANTISUK experience  learning model  for living together with peace and happiness appropriate for preschoolers in three southern border provinces of Thailand. Paper presented at  the  Pacific Early Childhood Education Research Association 15Th  Annual  Conference. August 8-10 , Inna Grand Bali Beach hotel, Bali -Indonesia.

Munsettavith Chiraphorn. (2014). A development of early childhood curriculum  for enhancing peace and harmony characteristics appropriate for  Thai context. Paper presented at the Pacific  Early Childhood Education Research Association 15Th Annual Conference, August 8-10, Inna Grand Bali Beach hotel, Bali - Indonesia.

Munsettavith  Chiraphorn. (2012).The innovation of early childhood learning for sustainable development based on sufficiency ways . Paper presented at  the Pacific Early Childhood Education Research Association   13th Annual Conference, July 20-22,  National  Institute of  Education,   Singapore.