ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลรัตน์ คนองเดช

16 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) งานวิจัย/ผลงานวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

     งานวิจัย

กมลรัตน์ คนองเดช (2556). ผลการใช้คำคล้องจองและเพลงสองภาษาที่มีต่อทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยในสามจังหวัดชายแดนใต้: ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

กมลรัตน์ คนองเดช (2556). การจัดการความรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมชุดคำคล้องจองและบทเพลงสองภาษาด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการชั้นเรียนของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนใต้ : ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.              

       บทความ

กมลรัตน์  คนองเดช (2553). แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดชายแดนใต้.วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 5 (1), 3-38.