อาจารย์เสาวลักษณ์ สมวงษ์

16 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) งานวิจัย/ผลงานวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

                งานวิจัย          

        เสาวลักษณ์  สมวงษ์. (2559). การวิจัยและพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาความสามารถด้านภาษาของเด็กในจังหวัดยะลา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา: ยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

 

               หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ       

เสาวลักษณ์  สมวงษ์. (2557). เอกสารประกอบการสอน วิชางานครูสำหรับเด็กปฐมวัย.ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.