อาจารย์สุนิศา ธรรมบัญชา

16 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) งานวิจัย/ผลงานวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

        งานวิจัย          

 สุนิศา  ธรรมบัญชา.(2559) .การใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ(Team Game Tournament: TGT รายวิชาสุขภาพอนามัยของมารดาและเด็ก หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา.  ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (กำลังดำเนินการ)

สุนิศา  ธรรมบัญชา.(2557).การศึกษาการจัดประสบการณ์การเล่นโดยใช้การละเล่นพื้นบ้านที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกายในรูปแบบ YMCA 3 Minute Step Testในรายวิชาการเล่นและสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา.  ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

สุนิศา ธรรมบัญชาและเกสรี ลัดเลีย.(2553). ความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการศึกษาต่อระดับ   มหาบัณฑิตและหลักสูตรระยะสั้น. ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.