อาจารย์นวพร แซ่เลื่อง

16 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) งานวิจัย/ผลงานวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

    หนังสือ/เอกสารทางวิชาการ       

นวพร  แซ่เลื่อง.(2556). เอกสารประกอบการสอนวิชานิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัย.   ยะลา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นวพร  แซ่เลื่อง.(2555). เอกสารประกอบการสอนวิชาศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย. ยะลา:คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา