บุคลากร

รศ.ดร.จรุณี เก้าเอี้ยน
(ประธานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 0-7329-9626 (43200)

อีเมล์ : [email protected]


ผศ.ดร.นิตยา เรืองแป้น
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 0-7329-9626 (43200)

อีเมล์ : [email protected]


ผศ.ดร.นวรัตน์ ไวชมภู
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 081-1895944 (43200)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวซากียะห์ ฆาเฮง
(เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : (43200)

อีเมล์ : [email protected]