งานบัณฑิตศึกษาจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา

25 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (25 มีนาคม 2564 ) เวลา 09.00 – 14.30 น. งานบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

ณ ห้องประชุมหูเตี๋ย ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีนักศึกษาเข้าสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ จำนวน 3 คน คือ

1. นายริฎวาน มะสัน เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กลุ่ม 8 ภาคใต้

2. นายวันสุไลมาน แวสุหลง เรื่อง ภาวะผู้นำทางวิชาการกับการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

3. นายบุสตามัน กามะ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา

#EDUYRU #พลังครูพลังแผ่นดิน