บุคลากร

ผศ. ดร.สิทธิชัย แพงทิพย์
(ประธานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073-299626 (43300)

อีเมล์ : [email protected]


ผศ.สกล สมจิตต์
(อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073-299626 (43300)

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์ ดร.ลัลน์ลลิต สืบประดิษฐ์
(อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073-299626 (43300)

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์ ดร.อัญชริกา จันจุฬา
(อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073-299626 (43300)

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์ฟาร่า สุไลมาน
(อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299626 (43300)

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์เฟรดาว สุไลมาน
(อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073-299626 (43300)

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์นูรฮัสวานี บอตอ
(อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299626 (43300)

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์สาวิตรี มะดอมะ
(อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299626 (43300)

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์ ดร.พิชญ์สินี ไสยสิทธิ์
(อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073-299626 (43300)

อีเมล์ : [email protected]