ประวัติความเป็นมา

17 มิถุนายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร

          จากนโยบายกรมการฝึกหัดครู ในระยะแรกได้เปิดสอนรายวิชา กลุ่มวิชาชีพครูศึกษา 361 เทคโนโลยีทางการศึกษา 362 เทคโนโลยีทางการศึกษา ให้กับนักศึกษาสายการศึกษาทุกกลุ่มวิชาเรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ. 2526 ได้เปิดสอนระดับปริญญาเทคนิคการอาชีพ วิชาเอกการถ่ายภาพและโฆษณาทั้งภาคปกติ และภาคสมทบ  จำนวน 2 รุ่น

          ปี 2527 ได้เปิดสอนวิชาเอกเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา)  ให้กับครูประจำการ (อ.คป.) รุ่นที่ 6 จนถึงรุ่นที่ 8 เมื่อจบโครงการ อ.คป. วิทยาลัยครูยะลา เมื่อเริ่มโครงการ  กศ.บป. ภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ก็ได้เปิดสอนโปรแกรมวิชาเอกตั้งแต่รุ่นที่ 1 จนถึงรุ่นที่  19 (พ.ศ.2547)

          ปี 2528 ภาควิชาได้เปิดสอนวิชาเอกเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) ภาคปกติโดยคัดเลือกจากนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา  นักศึกษา ปกศ.สูง วิชาเอกการถ่ายภาพและโฆษณา และข้าราชการที่ลาศึกษาต่อทำให้การผลิตบัณฑิตมีประสิทธิภาพได้เข้าสู่งานทุกคน

          ปี 2532 ภาควิชาเปิดวิชาเอกเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ปี โดยเปิดเป็นเอกเดี่ยว เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างแท้จริง โดยเปิดสลับปีเว้นปี จนสิ้นสุดแผ่นพัฒนาการศึกษาที่ 7 และในขณะเดียวกัน ภาควิชาก็ได้เปิดสอนวิชาโทเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ให้กับนักศึกษากลุ่มที่สนใจวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

          ปี 2541 เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลให้นักศึกษาทีที่เรียนจึงได้เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ให้กับนักศึกษาภาคกศ.พท. โดยจัดการเรียนการสอนภาคค่ำจำนวน 2 กลุ่มเรียน เป็นรุ่นที่ 1 และได้เปิดต่อเนื่องมาจนถึงปี 2545 เป็นรุ่นที่ 5

          ปี 2546 สถาบันได้มีนโยบายปรับปรุงโครงการ กศ.พท. ให้มาจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ – อาทิตย์ เป็นรุ่นที่ 6 ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายของโครงการ กศ.พท. (ภาคค่ำ)

          ปี 2550 สาขาวิชาได้ปรับปรุงหลักสูตรวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ปี โดยเปิดเป็นเอกเดี่ยว  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างแท้จริง

          ปี 2557 สาขาวิชาได้ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา ระดับปริญญาตรี 5 ปี โดยเปิดเป็นหลักสูตรเอกคู่เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี)