โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 สำหรับครูโรงเรียนเทศบาล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดยะลา

22 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมอาจารย์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 สำหรับครูโรงเรียนเทศบาล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดยะลาวิทยากรประจำโครงการ อาจารย์ ดร.พิชญ์สินี ไสยสิทธิ์  (อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา)
ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา