ศึกษาดูงานสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา ( NBT ยะลา)

3 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมนักศึกษา