อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา: คณะกรรมการดำเนินโครงการกิจกรรมที่ 1 อบรมปฏิบัติการการออกแบบกระบวนการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

19 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมอาจารย์

เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ ดร.อัญชริกา จันจุฬา (รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) อาจารย์นูรฮัสวานี บอตอ และ อาจารย์สาวิตรี มะดอมะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินโครงการกิจกรรมที่ 1 อบรมปฏิบัติการการออกแบบกระบวนการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการบริการวิชาการ เรื่อง พัฒนาสมรรถนะของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้