รูปแบบของหลักสูตร

29 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร (Course)

1 รูปแบบ

   หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

2 ประเภทของหลักสูตร

   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

3 ภาษาที่ใช้       

  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย ภาษามลายู และภาษาอาหรับ

4 การรับเข้าศึกษา

   รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้

5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

   เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา                                                    

6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว