โครงสร้างหลักสูตร (NUMBER OF CREDITS/ COURSE FORM)

6 ตุลาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร (Course)

                                                โครงสร้างหลักสูตร

                       จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต

ประกอบด้วยหมวดวิชา  3 หมวด คือ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี แต่ละหมวดวิชาประกอบด้วยกลุ่มวิชา ดังนี้

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                         

ไม่น้อยกว่า 

30

หน่วยกิต

       1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                   

ไม่น้อยกว่า 

15

หน่วยกิต

       1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต

 

6

หน่วยกิต

       1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก

 

6

หน่วยกิต

       1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ

 

3

หน่วยกิต

 

 

 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                  

   ไม่น้อยกว่า 

  84

   หน่วยกิต

       2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

ไม่น้อยกว่า 

  78

   หน่วยกิต

               2.1.1 วิชาเอกบังคับ

 

63

หน่วยกิต

               2.1.2 วิชาเอกเลือก

ไม่น้อยกว่า

15

หน่วยกิต

      2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ         

 

6

หน่วยกิต

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                               

ไม่น้อยกว่า 

6

หน่วยกิต

                                                         รายวิชา 

                  รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา ดังนี้

1.

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า  

30  หน่วยกิต

 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

ไม่น้อยกว่า  

15  หน่วยกิต

 

 1) วิชาบังคับ                                       

 

12  หน่วยกิต 

 

5100101

ภาษา ความคิด และการสื่อสาร

Language Thought and Communication

    3(3-0-6)

 

5100102

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

Thai for Communication

3(3-0-6)

 

5100103

ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ*

Thai for Careers

3(3-0-6)

 

5100105

ภาษาอังกฤษหรรษา

English for Fun

3(3-0-6)

 

5100106

การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์   

English Usage for Social Network

3(3-0-6)

 

5100107

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้*

English for Communication and Learning Development

2(1-2-3)

 

  5100108 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1*   

English for Communication 1

2(1-2-3)

 

5100109

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2*

English for Communication 2

2(1-2-3) 

 

 

5100113

ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ

Technology and Media Literacy

 

3(3-0-6)

 

2) วิชาเลือก                                           ไม่น้อยกว่า

3  หน่วยกิต    

 

5100104

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย

Developments of Thai Speaking and Writing Skills

    3(3-0-6)    

 

5100110

การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

English Communication Skills Development

3(3-0-6)

 

5100111

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

Chinese for Communication

3(3-0-6)

 

5100112

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร

Melayu for Communication

       3(3-0-6)

 

1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต

ไม่น้อยกว่า  

6  หน่วยกิต

 

1) วิชาบังคับ                                       

 

3  หน่วยกิต 

 

5100116

อยู่ดี กินดี มีสุข

Well-being

3(3-0-6)

 

5100117

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

Science in Daily Life

3(3-0-6)

 

2) วิชาเลือก                                             ไม่น้อยกว่า

3  หน่วยกิต    

 

5100114

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ     

Information Technology for Presentation

3(3-0-6)

 

5100115

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน*      

Information Technology in Daily Life

3(3-0-6)

 

5100118

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน*    

 Mathematics in Daily Life

3(3-0-6)

 

5100119

การบริหารร่างกาย

Body Exercise

1(0-2-2)

 

5100120

การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต*

Sports for the Quality of Life Development

2(1-2-3)

 

5100121

ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น

King’s Philosophy for Local Development

3(3-0-6)

 

5100122

ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย

Introduction of Ethics and Wealth  

3(3-0-6)

 

5100123

ความงดงามแห่งตน

Beauty of Life    

3(3-0-6)

 

5100124

ก้าวสู่โลกกว้าง

Step to the World

2(1-2-3)

 

5100125

ความจริงของชีวิต*

Truth of Life

3(3-0-6)

 

5100126

การพัฒนาตน*

Self Development

2(2-0-4)

 

5100127

สุนทรียภาพเพื่อชีวิต*           

Aesthetics for Life

3(3-0-6)

 

5100128

ชีวิตและวัฒนธรรมไทย

Life and Thai Culture

2(1-2-3)

 

1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก

ไม่น้อยกว่า  

6  หน่วยกิต

 

1) วิชาบังคับ                                       

 

3  หน่วยกิต 

 

5100129

พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ

Multiculture  and Peace

 

3(3-0-6)

 

2) วิชาเลือก                                           ไม่น้อยกว่า

3  หน่วยกิต    

 

5100130

ทักษะชีวิตเพื่อสังคม

Life Skill for Society

3(3-0-6)

 

5100131

สังคมภิวัตน์

Socialization

3(3-0-6)  

 

1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ

3  หน่วยกิต

 

5100132

ครูแห่งแผ่นดิน

Teachings of King Rama 9

3(3-0-6)

 

 

                  2. หมวดวิชาเฉพาะ                                      ไม่น้อยกว่า 

                      2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                               ไม่น้อยกว่า

                               1) วิชาเอกบังคับ                            

84 หน่วยกิต

78 หน่วยกิต

63 หน่วยกิต

11100106

อัลกุรอานและตัจญ์วีด                                   

al-Qur’an and Tajwid

3(2-2-5)

 

11100107

อุลูมอัลกุรอาน

Ulum al-Qur’an

3(3-0-6)

11100108

ภาษาอาหรับ 1

Arabic 1

3(3-0-6)

11100109

อัลหะดีษจริยธรรม

Ethics al-Hadith

3(3-0-6)

11100110

ชีวประวัตินบีมุฮัมมัด

Biography of the Prophet Muhammad

3(3-0-6)

11100111

อุลูมอัลหะดีษ

Ulum al-Hadith

3(3-0-6)

11100212

อะกีดะฮฺอิสลามียะฮฺ

Aqidah Islamiyah

3(3-0-6)

11100213

ประวัติศาสตร์อิสลาม 1

History 1                                    

3(3-0-6)

11100214

ฟิกฮฺ 1

Fiqh 1

3(2-2-5)

11100215

ศาสนาโลก

World Religions

3(3-0-6)

11100216

วิธีวิทยาการวิจัยอิสลามศึกษา

Research Methodology in Islamic Studies

3(2-2-5)

11100217

หลักการและวิธีการดะอฺวะฮฺ

Principles and Method of Dawah

3(2-2-5)

11100318

โลกทัศน์อิสลาม

Islamic Worldview

3(2-2-5)

11100319

หลักกฎหมายอิสลาม

Principles of Fiqh

3(3-0-6)

11100320

วิธีวิทยาการศึกษาอัลกุรอาน

Quranic Educational Method

3(3-0-6)

11100321

ฟิกฮฺ 2

Fiqh 2

3(2-2-5)

11100322

ประวัติศาสตร์อิสลาม 2

History 2

3(3-0-6)

11100323

ภาษาอาหรับ 2

Arabic 2

3(3-0-6)

11100424

สัมมนาทางอิสลามศึกษา

Seminar on Islamic Studies

3(2-2-5)

11100425

การบริหารและการจัดการในอิสลาม

Administration and management in Islam

3(2-2-5)

11100426

นักคิดมุสลิม

Muslim Thinkers

3(3-0-6)

   2) วิชาเอกเลือก

ไม่น้อยกว่า

15 หน่วยกิต

                  เลือกจากกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งหรือจากหลายกลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้

                 กลุ่มวิชามุสลิมศึกษา

11100327

อารยธรรมอิสลาม

Islamic Civilization

3(3-0-6)

11100328

อิสลามและสันติภาพ

Islam and Peace

3(3-0-6)

11100335

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา

Innovation and Information Technology for Islamic Educational Management

3(2-2-5)

11100336

ประวัติและปรัชญาการศึกษาอิสลาม

History and Philosophy of Islamic Education

3(3-0-6)

11100337

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา 1

Islamic Learning Management Science 1

3(2-2-5)

11100432

อิสลามและวิทยาศาสตร์

Islam and Science

3(2-2-5)

11100438

อิสลามศึกษากับการเรียนรู้ในศตวรรษ 21

Islamic Studies and Learning in the 21st Century

3(2-2-5)

11100439

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา 2

Islamic Learning Management Science 2

3(2-2-5)

                กลุ่มนิติศาสตร์อิสลาม

11100340

กฎหมายครอบครัวอิสลาม

Islamic Family Law

3(3-0-6)

11100341

กฎหมายมรดกและพินัยกรรมอิสลาม

Islamic Inheritance and Wills Law

3(3-0-6)

11100342

กฎหมายอาญาอิสลาม

Islamic criminal law

3(3-0-6)

11100430

เศรษฐศาสตร์อิสลาม

Islamic Economics

3(2-2-5)

11100434

อิสลามและมนุษย์สัมพันธ์

Islam and Human Relations

3(2-2-5)

11100443

กฎหมายวิธีพิจารณาความอิสลาม

Law on Islamic Judiciary

3(3-0-6)

11100444

กฎหมายว่าด้วยกิจการอิสลามในประเทศไทย

Law on Islamic Affairs in Thailand

3(3-0-6)

11100445

ยุติธรรมชุมชน                                                             Community Justice

3(3-0-6)

                กลุ่มบริหารและพัฒนาชุมชน

11100329

แนวคิดทางการเมืองในอิสลาม

Political Thoughts in Islam

3(3-0-6)

11100346

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและพัฒนา                             

Information Technology for Administration and Development

3(2-2-5)

11100347

กระบวนการและเทคนิควิธีการพัฒนาชุมชน                                  

Processes and Technical Methods of Community

3(2-2-5)

11100348

การบริหารการพัฒนาชุมชนวิถีอิสลาม                                         

Community Development Administration in Islamic Way

3(3-0-6)

11100431

อิสลามในโลกปัจจุบัน

Islam in Contemporary World

3(2-2-5)

11100433

สังคมมุสลิม

Muslim Society

3(2-2-5)

11100449

การสร้างสมานฉันท์แนวสันติวิธี

Building Solidarity in peaceful way

3(3-0-6)

11100450

ภาวะผู้นำเพื่อการบริหารและพัฒนาชุมชน

Leadership for Community Administration and Development

3(2-2-5)

             2.2   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ

6  หน่วยกิต

                11100451

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Preparation for Professional Experience

1(1-0-2)

              11100452

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอิสลามศึกษา

Professional Experience  in Islamic Study

5(450)

                  3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                 ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต

                    ให้เลือกรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้

                             แผนการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี                                                                                                                      

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด