อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา (OCCUPATIONS THAT CAN BE COMPLETED AFTER GRADUATION)

6 ตุลาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร (Course)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

         1- พนักงาน เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน เช่น นักวิชาการอิสลามศึกษา วิทยากรอิสลามศึกษาในศูนย์การเรียนรู้ประจำมัสยิด เป็นต้น 

         2- ผู้นำศาสนา เช่น อีหม่าม เคาะฏีบ บิลาล และตำแหน่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในองค์กรศาสนาระดับชุมชนและระดับอื่น ๆ

         3- เป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานในองค์กรการเมือง เศรษฐกิจ เช่น นักวิชาการอิสลามศึกษาในสถาบันการเงินอิสลาม เจ้าหน้าที่ซะกาตและสวัสดิการชุมชนวิถีอิสลาม 

         4- อาชีพอิสระ