ชื่อหลักสูตร

31 สิงหาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร (Course)

                                                      ชื่อหลักสูตร

          ภาษาไทย         :         หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา

          ภาษาอังกฤษ     :         Bachelor of Arts Program in Islamic Studies

 

                                                ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

          ภาษาไทย        ชื่อเต็ม  :       ศิลปศาสตรบัณฑิต (อิสลามศึกษา)                     

        ชื่อย่อ   :        ศศ.บ. (อิสลามศึกษา) 

ภาษาอังกฤษ    ชื่อเต็ม  :         Bachelor of Arts (Islamic Studies)

                              ชื่อย่อ    :       B.A. (Islamic Studies)