วันที่ 28 ธันวาคม 2565 อาจารย์ ดร.อิสมาแอ สนิ ประธานหลักสูตรอิสลามศึกษา (ศศ.บ) พร้อมด้วย อาจารย์ อับดุลฮาลิม อาแด ลงพื้นจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนประทีปวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

13 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร (Activities' News)

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 อาจารย์ ดร.อิสมาแอ สนิ  ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ อับดุลฮาลิม อาแด ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนประทีปวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา