สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา