กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานภูมิปัญญา ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น เรื่อง มาอัลฮิจเราะฮฺ ตอน “ฮิจเราะฮฺ : บทเรียนอันล้ำค่า พัฒนาผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลง

18 สิงหาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 11-12 สิงหาคม 2564 สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาได้ดำเนินการกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานภูมิปัญญา ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น

เรื่อง มาอัลฮิจเราะฮฺ ตอน “ฮิจเราะฮฺ : บทเรียนอันล้ำค่า พัฒนาผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 4 ท่านมาบรรยายในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting

1. “ฮิจเราะฮฺ : ความเชื่อและความจริง”

โดย ดร.อับดุลเลาะ อาบูบากา รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา

2. “ฮิจเราะฮฺนบีสู่วิถีใหม่เราได้อะไรบ้าง”

โดย อาจารย์ดร.ฆอซาลี เบ็ญหมัด คณบดีคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

3. “ผู้นําควรเรียนรู้อะไรจากฮิจเราะฮฺนบี”

โดย ดร.ทิวากร แย้มจังหวัด ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยปัญญา จังหวัดพัทลุง

4. “ฮิจเราะฮฺกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน”

โดย รศ.ดร.อนิส พัฒนปรีชาวงศ์ ผู้อํานวยการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์