ความสำคัญของหลักสูตร

14 พฤษภาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน
  1. ความสำคัญของหลักสูตร

               หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา มีความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพครูด้านการสอนอิสลามศึกษา การเป็นนักวิชาการด้านหลักสูตรและการสอน มีความสามารถระดับสูงในการประยุกต์ใช้และเชื่อมโยงหลักการคำสอนทางศาสนาอิสลามกับวิชาชีพครู มีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพครู  มีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพครูและมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 อย่างมีคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย 6 ด้านได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทักษะการจัดการเรียนรู้

              จากผลการศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตร ปี 2558 ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยการสอบถามและจัดประชุมปฏิบัติการและระดมความคิด กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้เรียนด้านอิสลามศึกษาในระดับปริญญาตรี ผู้สอน ผู้บริหารโรงเรียนและเจ้าของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า มีความต้องการให้มีการจัดการเรียนการสอน ด้านการสอนอิสลามศึกษาในระดับปริญญาโท  หรือปริญญาเอกที่สามารถขอใบประกอบวิชาชีพครูได้  เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านอิสลามศึกษามาจากต่างประเทศ ยังขาดความรู้ทางด้านการสอน การพัฒนานวัตกรรม การวิจัย การวัดประเมินผลและการพัฒนาสื่อทางด้านอิสลามศึกษา และไม่สามารถขอรับใบประกอบวิชาชีพครูได้ ส่งผลให้ไม่สามารถสอนในโรงเรียนต่างๆ ได้ แม้ว่ามีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจะรับเข้าทำงาน  แต่จะรับเป็นการภายใน ซึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมายที่ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้สอนเรื่องการมีใบประกอบวิชาชีพ  ทำให้ได้รับค่าตอบแทนจากการทำงานน้อย  ไม่พอต่อการครองชีพ

            มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ และมีความเชื่อว่าการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือผู้สอนด้านอิสลามศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู สามารถวิจัยและพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งสามารถบูรณาการศาสตร์อิสลามกับศาสตร์สากลเป็นสิ่งจำเป็น อันถือเป็นกลไกสำคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  และการพัฒนาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในระดับต่างๆ  ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ศูนย์การเรียนรู้อิสลามศึกษาประจำมัสยิด (ตาดีกา)  ตลอดถึงการศึกษาอิสลามศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเอง  นอกจากนั้นการดำเนินการดังกล่าวเป็นพันธกิจตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ว่าการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย 

 

  1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร    

          เพื่อพัฒนาผู้เรียนระดับมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาให้มีคุณลักษณะ ดังนี้

  1. มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหา หลักการ ทฤษฎี ตามมาตรฐานวิชาชีพครู และการสอนอิสลามศึกษา
  2. สามารถเป็นผู้นำในการบูรณาการความรู้และทักษะด้านวิชาชีพครูกับการสอนอิสลามศึกษาได้อย่างสร้างสรรค์
  3. สามารถเป็นผู้นำในการทำวิจัยและใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน อิสลามศึกษา และวิชาชีพครูอิสลามศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
  4. สามารถเป็นผู้นำในการพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอนและวิชาชีพครูอิสลามศึกษาได้อย่างสร้างสรรค์
  5. มีบุคลิกภาพดี เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักคำสอนอิสลาม           มีจริยธรรม สำนึกและศรัทธาในความเป็นครู

สามารถใช้อัลกุรอานและอัลสุนนะฮฺเป็นฐานในการให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินการหรือแก้ไขปัญหาทางจริยธรรม และปัญหาต่างๆ ในชีวิต การงานและสังคมเพื่อให้เกิดสันติสุขได้อย่างเหมาะสม