บุคลากร

ผศ.ดร.มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา
(ประธานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (42500)

อีเมล์ : [email protected]


ผศ.ดร.อับดุลรอแม สุหลง
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (42500)

อีเมล์ : [email protected]


ผศ.อุไรรัตน์ ยามาเร็ง
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (42500)

อีเมล์ : [email protected]


ผศ.ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะ
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (42500)

อีเมล์ : [email protected]


ดร.ยามีละห์ โต๊ะแม
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (42500)

อีเมล์ : [email protected]


ดร.มูฮัมหมัด เนสะและ
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (42500)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวซาแลคอ กาเดาะ
(เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (42500)

อีเมล์ : [email protected]