ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

14 พฤษภาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ปรัชญาของหลักสูตร

 เชี่ยวชาญในวิชาชีพครู

รอบรู้วิจัยพัฒนาหลักสูตรและการสอนอิสลามศึกษา

ทรงปัญญาในการใช้หลักธรรมอิสลามและบูรณาการศาสตร์เพื่อเสริมสร้างสันติสุขในชีวิตและสังคม  

 

วิสัยทัศน์

“นวัตกรรมการสอนอิสลามศึกษา”

(Innovative Teaching of Islamic Education)

 

พันธกิจ (IIU)

Innovation : สร้างนวัตกรรมการสอนอิสลามศึกษา

Islamization : บูรณาการอิสลามานุวัตรองค์ความรู้

Ummatic-Based Research : ดำเนินการวิจัยเพื่ออุมมะห์

 

 

อัตลักษณ์ของนักศึกษา (3M)

เก่งวิจัย  แกร่งภาษา  นำพาอุมมะห์

Master in Research

Multi-lingual

Model of Ummah