YRU-NICE Conference ( ผลการค้นหา 17 รายการ )

   แสดง 1 ถึง 4 จาก 17 ผลลัพธ์
  • The3rd NICE 2020

   การประชุมวิชาการระดับชาติและนานชาติด้านการศึกษาอิสลามและอิสลามศึกษาครั้งที่ 3

   16 ม.ค. 2563 (ผู้ดูแลระบบ)
  • The

   16 ม.ค. 2563 (ผู้ดูแลระบบ)
  • Presenters' Full Papers Reviewer &Email

   12 พ.ย. 2562 (ผู้ดูแลระบบ)
  • 1Proceedings 2017

   25 ต.ค. 2562 (ผู้ดูแลระบบ)