ปีการศึกษา 2559

21 กรกฎาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) รายชื่อนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ปีการศึกษา 2559

รายชื่อนักศึกษาภาคปกติ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์  ยามาเร็ง

รหัสนักศึกษา

ชื่อ – สกุล

705996001

นางอ่อนศรี มะเซ็ง

705996002

นางสาวนูรลายลี อาแวอาลี

705996003

นางสาวเราะห์หม๊ะ รอเสะ

705996004

นางอาอิซะห์ หะยีเจ๊ะมิง

705996005

นางสาวอาซีเยาะห์ ลาเตะ

 

รายชื่อนักศึกษาภาคพิเศษพิเศษ : 1. อาจารย์ ดร.มูหัมมัดตอลาล  แกมะ

 2. อาจารย์ ดร.ยามีละห์  โต๊ะแม

รหัสนักศึกษา

ชื่อ – สกุล

735996001

นางสาวนาดา แสงเอี่ยม

735996004

นางสาวนูรีฮัล หะยะ

735996005

นางสาวสุไบด๊ะ สะละ

735996006

นายสัพรีย์ อุชะมิ

735996007

นางสาวศออิน เดาลาฮ์

735996008

นางสาวนูรฟาดีละห์ ยาเอ๊ะ

735996009

นายอีรฟาน เจะเงาะ

735996010

นายรูสลัน ยาโฮะ

735996011

นางสาววิภาดา เด็นมะโสะ

735996012

นายมูฮำหมัดไซดี มะ

735996013

นายอุสมาน  สะมาแอ

735996015

นายมูหามะไซฟูดีน ดาโอะ

735996016

นายอับดุลอาซิ เด็ง

735996017

นายอิสมาแอล สาแม็ง

735996019

นายต่วนสุไลมาน กูจิ

735996020

นายอิบรอฮิม หะยีสะมะแอ

735996021

นางสาวอาอีเซ๊าะ อุเซ็ง

735996022

นายอิสมาแอ จารู

735996023

นายซุนกิบพลี คะแน