ปีการศึกษา 2561

26 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) รายชื่อนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักศึกษาภาคปกติ

รหัส

ชื่อ สกุล

736196001

นางสาวนูรียะห์ บือแน

736196002

นางสาวมัสตะห์ มาฮามะ

736196003

นางสาวสาปีเน๊าะ โสเพดา

736196004

นางสาวอาดีละห์ ลือแบบราเห็ง

736196005

นายอาบีดีน สะมะแอ

736196006

นางสาวอีมาน อูมา

736196007

นายอัมรัน มะเซ็ง

736196008

นายมุกตา สาและ

736196009

นายฮัมดี เจ๊ะเม๊าะ

736196010

นายคอเล็บ มามุ

736196011

นางสาวนูรอาตีฟา แมดิงแว

736196012

นายตัรมีสี ดอเล๊าะ

736196013

นายไฟซอล บือซา

736196014

นายมาหมัดรูสลัน สลิมิง

736196015

นายฟาเดล์ คาเร็ง

736196016

นายบัลยาน อับดุลกอดิร

736196017

นายอับดุลอาซีส วาจิ

736196018

นายสูดีรือมัน เจะมะ

736196019

นายฮาฟิก หะยี

736196020

นางสาวซาฟาอัฮ มะลี