ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลรอแม สุหลง (Asst. Prof. Dr. Abdulramae Sulong)

17 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) profile อาจารย์ในหลักสูตร
  1. งานวิจัย

อับดุลรอแม สุหลง. (2558). ศึกษาเปรียบเทียบปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตพื้นที่ Yogyakarta State University และเขตพื้นที่จังหวัดยะลา. (กำลังดำเนินการ)

อับดุลรอแม สุหลง และคณะ. (2558). การพัฒนาทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับครูศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้.

อับดุลรอแม สุหลง และคณะ. (2558). ความพึงพอใจของนักศึกษา มรย. ต่อการใช้บริการมัสยิด มรย.เพื่อการพัฒนาการบริการที่มีประสิทธิภาพ.

อับดุลรอแม สุหลง และคณะ. (2559). การแก้ปัญหาการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรอิสลามศึกษาและสามัญศึกษาระดับตอนปลายไม่พร้อมกัน กรณีศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้.

.            อับดุลรอแม สุหลง และคณะ. (2560). ปัญหาการสอนภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารสำหรับ

                          ผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา.

อับดุลรอแม สุหลง. (2561). สถาบันปอเนาะ : กรณีศึกษาหลักสูตรและการสอนในอดีตและปัจจุบัน. ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา.

อับดุลรอแม สุหลง. (2562). ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขการใช้หลักสูตรแบบบูรณาการในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา.

 

         2. บทความวิจัย

Abdul Ramae Sulong. (2013). Sheikh Wan Ahmad bin Muhammad Zain aI-Fatani: A Pattani Malay Scholar in The History. The 1st YRU International Conference on Islamic Education, 23-26 January 2013. Yala Rajabhat University.

 อับดุลรอแม สุหลง. (2560).  การศึกษาเปรียบเทียบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านการศึกษาอิสลามและการพัฒนาทางการศึกษา. ครั้งที่ 4, 18-19 พฤษภาคม 2560.  ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

Abdul Ramae Sulong. (2016). Kitab Mawa’iz al-Usfuriyah li al-Syeikh Muhammad Bin Abi Bakr: Kita Hadis dalam Bidang Tasawwuf. ในโครงการ นำเสนอบทความวิชาการระดับชาติเรื่อง ศาสตร์เพื่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน, 24 ธันวาคม 2559.  ปัตตานี: มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.

Abdul Ramae Sulong. (2017). The Effects of Hadiqat al-Azhar wa al-Rayahin Book towards Islamic Studies in South East Asia Community. The 4rd YRU National and International Conference in Islamic Education and Educational Development (The 4rd YRU -IEED 2017: Future and Challenge)

อับดุลรอแม สุหลง มาซือรัง อามิงและอาดีละห์ หะยีนิแว. (2560).  ปัญหาการสอนภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา. ในงานประชุมวิชาการระดับชาติสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคง และยั่งยืนในยุค Thailand 4.0, ครั้งที่ 6 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560. ปัตตานี: มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.

 อับดุลรอแม สุหลง. (2561).  การแก้ปัญหาการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรอิสลามศึกษาและสามัญศึกษาระดับตอนปลายไม่พร้อมกัน กรณีศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา. ครั้งที่ 1, 24-25 พฤษภาคม 2561.  ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

                              อับดุลรอแม สุหลง. (2561). สถาบันปอเนาะ : กรณีศึกษาหลักสูตรและการสอนในอดีตและปัจจุบัน. ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “การบูรณาการสหวิทยาการ                                   กับอิสลามานุวัตรสู่การสร้างสันติภาพและสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน”, ครั้งที่ 4 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561. ปัตตานี: มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.

Abdul Ramae Sulong. (2019). Tokoh Pendidikan Islam Patani Kajian Khas Tuan Guru Haji Wan Idris Bin Haji Wan Ali (Baba Yeh Tok Jum). Journal of Islamic Studies. Prince of Songkla University. Vol. 10 No.1 January-June 2019. Pp 39-50.

Abdul Ramae Sulong. (2017). The Effects of Hadiqat al-Azhar wa al-Rayahin Book towards Islamic Studies in South East Asia Community. The 4rd YRU National and International Conference in Islamic Education and Educational Development (The 4rd YRU -IEED 2017: Future and Challenge)

อับดุลรอแม สุหลง. (2562). สถาบันปอเนาะ : กรณีศึกษาหลักสูตรและการสอนในอดีตปัจจุบันและแนวโน้ม. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านการสอนอิสลามศึกษาและการศึกษา ร่วมระหว่าง YRU และ UMJ, 09 ธันวาคม พ.ศ. 2562.  ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

 

       3. บทความวิชาการ

  Abdul Rahman Sulong. (2013), Syeikh Wan Ahman bin Muhammad Zain dan Bahasa Melayu. Buku Teks Bahasa Melayu Pengajian Non Formal, Ruso Jabat Narathiwat. Antara 4-25 Mac 2013.

  อับดุลรอแม สุหลง. (2557).  ละหมาดญุมอะฮฺ (ละหมาดวันศุกร์) ในสถานศึกษากรณีศึกษามัสยิดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษาครั้งที่ 2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.

Abdul Ramae Sulong. (2015). Theories of Islamic Education and Teaching Islam. The 3rd YRU National and International Conference in Islamic Education and Educational Development (The 3rd YRU -IEED 2015) : Future and Challenge. May 28-29, 2015. Yala Rajabhat University, Thailand.

Abdul Ramae Sulong. (2017). Patani Scholers’ Works Effect toward Education in Malay World. International Conference on Islam, Development & Social Harmony in Southeast Asia. April 11-12, 2017. Prince of Naradhiwat University, Narathiwat, Thailand. 

  อับดุลรอแม สุหลง. (2560).  เงินเดือนและซากาตตามทัศนะของอุลามาอฺมุสลิม. ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษาครั้งที่ 3 ประจำปี 2560. วิทยาลัยอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.

Abdul Ramae Sulong. (2018). Pengajian Tafsir di Patani Dahulu dan Sekarang. Seminar Wahyu Asas Tamadun Peringkat Antarabangsa (SWAT 2017)  Kali Ke 5, 10-11 hb Oktober 2017 / 20-21 Muharram 1439. Fakulti Pengajian Quran & Sunnah, Universiti Sains Islam Malaysia.

Abdul Ramae Sulong. (2018). Ulama According to the Earlier Scholar's View. The 1st National and International Academic Conference, 10th May 2018. Yala Rajabhat University.

  อับดุลรอแม สุหลง. (2562).  การประกันคุณภาพการศึกษาในมุมมองของอิสลาม. ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านอิสลามศึกษาและการศึกษาเพื่อการพัฒนา. ครั้งที่ 2, 14-15 มีนาคม 2562.  ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

Abdul Ramae Sulong. (2019). Peranan Ulama: Kajian Kes Julukan Negeri Patani Sebagai Serambi Mekah. The 2nd National and International Conference on Islamic Education and Education for Development (NICE 2nd 2019). Mach 14-15, 2019. Yala Rajabhat University, Thailand.

Abdul Ramae Sulong. (2019). Memperkasan Bahasa Melayu: Cabaran dan Rintangan. THE NATIONAL AND INTERNATIONAL CONFERENCE ON  ISLAMIC EDUCATION AND EDUCATION A JOINT CONFERENCE BETWEEN YRU&UMJ, 09th December 2019, Faculty of Education, Yala Rajabhat University

 

4  หนังสือ

อับดุลรอแม สุหลง และคณะ. (2549). ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร. พิมพ์ครั้งที่ 1. วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.

อับดุลรอแม สุหลง. (2556). สารสัจธรรมได้มายังเจ้าจากพระเจ้าของเจ้า ดังนั้นเจ้าจงอย่าอยู่ในหมู่ผู้สงสัย . (แปลจาก الحق من ربك فلا تكونن من الممترين). (เอกสารเผยแพร่)

อับดุลรอแม สุหลง. (2561). อธิบายมะตันอัลอัญรูมียะฮฺฟีอันนะห์วี. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (เอกสารประกอบการสอนภาษาอาหรับ)

Abdul Rahman Sulong. (2017). Pengajian Tafsir di Patani Dahulu dan Sekarang. Dalam Buku Wasatiyyah al-Quran dalam Mendepani Cabaran Kontemporari. Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah. Selangor: Darul Syakir Enterprise.

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด