ปีการศึกษา 2562

19 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) รายชื่อนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

บัญชีรายชื่อนักศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประจำปีการศึกษา 2562  ชั้นปี/รุ่น : 1 หมู่ : 262501      

ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ - สกุล

1

736296001

นายเญาฮารีย์  มือโต

2

736296002

นางสาวสุนิตา  เจ๊ะอาแซ

3

736296003

นายอัซมาน  เดอะ

4

736296004

นางสาวนัจวา  มามุ

5

736296005

นางสาวอาบิร  บิลสุลต่าน

6

736296006

นางสาวกามีละห์  มะยุ

7

736296007

นางสาวสุไฮนี  สาและ

8

736296008

นางสาวซาฮีดะห์  มูซอ

9

736296009

นายธีรวัฒน์  มูเก็ม

10

736296010

นายยุสรอน  เจะนุ๊

11

736296011

นายอาดือนัน  โด

12

736296012

นายมูฮัมหมัดฟัรกีย์  อีแมดะซอ

13

736296013

นางสาวอาดีละห์  ดือราฮิง

14

736296014

นางสาวคอลีเยาะ  มามะ

15

736296015

นายไซฟูดิน  เจ๊ะหะ

16

736296016

นายรุสมาน  เจะเลาะ

17

736296017

นายมูฮำมัดอัสมิน  เจะแต

18

736296018

นายมูฮำหมัดเซากี  นาแว

19

736296019

นางสาวอาฟีฟะฮ์  แวดอเล๊าะ

20

736296020

นายซาอูดี  แวกาจิ

21

736296021

นายอับดุลราศักดิ์  แดวอสนุง

22

736296022

นายอับดุลมันนาน  มะดอรอแม

23

736296023

นายอัดนันท์  ลงบิน

24

736296024

นายอัหซาน  ดือเร๊ะ