นิเทศโรงเรียน โดย อาจารย์ ดร.ยามีละห์ โต๊ะแม ครั้งที่ 4

1 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ ดร.ยามีละห์ โต๊ะแม นิเทศนักศึกษาปฏิบัติวิชาชีพครูสำหรับบัณฑิตศึกษา ๑ ประจำโรงเรียน ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านกระโด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โรงเรียนอิสลามศาสน์วิทยา อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี และวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านปงตา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา