สอบป้องกันวิทยานิพนธ์

1 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

สำนักงานบัณฑิตศึกษาจัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา  วันที่ 28 กันยายน 2562  เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องวิทยานิพนธ์ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20)   นักศึกษา จำนวน 2 คน ดังนี้

1.นางสาวนาดา แสงเอี่ยม

2.นางสาวศออิน เดาลาฮ์