ประชุมหลักสูตรประจำเดือนตุลาคม 2562

9 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรครุศาสตรามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ประชุมประจำเดือนตุลาคม ในวันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ณ  ห้องหลักสูตรครุศาสตรามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ชั้น 7 คณะครุศาสตร์