--คำสั่งกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์--

15 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กฏหมายและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม 2563

3499-2563 1.ซูกายนะห์-มาแห 2.มะรอบี-เจ๊ะเฮง 3.มาหมัดรูสลัน-สลิมิง 

วันพฤหัสบดี ที่ 25-26 มิถุนายน 2563

3104-2563 1.ฟีรดาว 2.มูฮำหมัดนัสรี 3.นูรียะห์ 4.นูรอาตีฟา 5.บัลยาน

วันเสาร์ ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2563

1889-2563 1.คอเล็บ-มามุ 2.มัสตะห์-มาฮามะ

วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563

7987-2562 1.นางสาวอีมาน-อูมา

วันเสาร์ ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

7172-2562 1.นายอับดุลอาซิ-เด็ง 2.นายต่วนสุไลมาน -กูจิ 3.นางสาวซูกายนะห์-มาแห 4.นางสาวสาปีเยาะ-มอมง

วันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

6886-2562 1.นางสาวซารีป๊ะ-บินอูเซ็ง