ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

14 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) งานวิจัย

ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหำมัดสุใหมี เฮงยามา

ที่

ชื่อ  สกุล

หัวข้อ

อ.ที่ปรึกษาร่วม

 

วดปสุดท้าย

ว.ต่างๆ

จบเมื่อ วดป

ว.1ว.2

ว.3ว.4

ว.5

ว.6

ว.7ว.8

1

นายมูฮำหมัดไซดี  มะ (รุ่น 7)

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านจริยธรรมโดยใช้หนังสือนิทานชุด"มหัศจรรย์ฟาแรเบอล์โมเดล"สาระการเรียนรู้อัลหะดีษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผศ.ดร.มูหัมมัดตอลาล  แกมะ

 

 

30 มิถุนายน 64

P

P

 

 

 

 

2

นายต่วนสุไลมาน  กูจิ

ผลการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาเรื่องการละหมาดโดยใช้เกม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผศ.ดร.อับดุลรอแม  สุหลง

 

30 มิถุนายน 65

p

p

p

p

 

 

3

นายอับดุลอาซิ เด็ง

 

ผศ.ดร.อับดุลรอแม สุหลง

 

 30 มิถุนายน 65

p

p

p

p

 

 

4

นางสาวมัสตะห์ มาฮามะ

ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRCM ที่มีต่อความสามารถในการอ่านอัลหะดีษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผศ.ดร.อับดุลรอแม สุหลง

 

30 มิถุนายน 66

p

p

p

p

 

 

5

นางสาวนูรียะห์ บือแน

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการสอน 5W1H ร่วมกับการใช้นิทานประกอบ รายวิชาอัลอัคลาก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ดร.ยามีละห์  โต๊ะแม

 

30 มิถุนายน 66

p

p

p

p

 

 

6

นายมูหัมมัดนัสรี ลาแป

ผลการใช้ชุดฝึกการอ่านแถบสีที่มีต่อการพัฒนาทักษะการอ่านหลักการมัดดฺในอัลกุรอาน สำหรับนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนต้นปีที่ 6

ผศ.ดร.อับดุลรอแม สุหลง

 

30 มิถุนายน 65

p

p

p

p

 

 

7

นายมะรอบี เจ๊ะเฮ

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านคำศัพท์ที่มีต่อความคงทนในการท่องจำ อัลกุรอานสำหรับนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนต้นปีที่ 1

อาจารย์ ดร.ยามีละห์  โต๊ะแม

 

30 มิถุนายน 65

p

p

p

p

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลรอแม  สุหลง

ที่

ชื่อ  สกุล

หัวข้อ

อ.ที่ปรึกษาร่วม

วดปสุดท้าย

ว.ต่างๆ

จบเมื่อ วดป

ว.1ว.2

ว.3ว.4

ว.5

ว.6

ว.7ว.8

1

นายมูหามะไซฟูดีน

ดาโอะ (รุ่น 7)

ผลการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาเรื่อง ชีวประวัติของท่านนบี โดยใช้กิจกรรมอนาชีดภาษามลายู สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผศ.ดร.มูหำมัดสุใหมี 

เฮงยามา

30 มิถุนายน 64

ü

ü

ü

ü

 

 

2

นางสาวซูกายนะห์  มาแห (รุ่น 08)

การพัฒนาทักษะการอ่านและการจำคำศัพท์อัลหะดีษโดยใช้หนังสือนิทานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ดร.ยามีละห์  โต๊ะแม

30 มิถุนายน 65

ü

ü

ü

ü

 

 

3

นางสาวสาปีเยาะ  มอมง (รุ่น 08)

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษามลายูโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านสะดกคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ดร.ยามีละห์  โต๊ะแม

 

30 มิถุนายน 65

ü

ü

ü

ü

 

 

4

นายมาหมัดรูสลัน สลิมิง (รุ่น 09)

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นสาระการเรียนรู้อัลฟิกฮฺเรื่องการอ่านคุฏบะฮฺสำหรับนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนปลายปีที่ 5

ผศ.ดร.มูหำมัดสุใหมี 

เฮงยามา

30 มิถุนายน 66

ü

ü

ü

ü

 

 

5

นางสาวฟีรดาว

เจ๊ะวามิง

(รุ่น 08)

การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอาหรับโดยใช้การแสดงละครสั้นๆ สำหรับนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 1

ดร.ยามีละห์  โต๊ะแม

30 มิถุนายน 65

ü

ü

ü

ü

 

 

6

นายคอเล็บ มามุ

(รุ่น 09)

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเล่าเรื่องรายวิชาอัตตัฟสีรที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 1

ผศ.ดร.มูหำมัดสุใหมี 

เฮงยามา

30 มิถุนายน 65

ü

ü

ü

ü

 

 

7

นายอิสมาแอล  สาแม็ง (รุ่น 7)

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองสาระวิชาอัลฟิกฮฺเรื่อง นะญิส สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 

30 มิถุนายน 64

ü

ü

ü

ü

 

 

8

นางสาวอาฟีฟะฮ์ แวดอเล๊าะ (รุ่น 10 รหัส 62)

การพัฒนาทักษะการคิดใคร่ควรเกี่ยวกับวันกิยามะฮฺรายวิชาอัลอะกีดะฮฺโดยใช้สื่อวีดีทัศน์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 

30 มิถุนายน 66

 

 

 

 

 

 

9

สุไฮนี สาและรุ่นที่ 10 รหัส 62

การพัฒนาการท่องจำความหมายอัลกุรอานโดยใช้สื่ออินโฟ (infographic) กราฟฟิกสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ดร.ยามีละห์  โต๊ะแม

30 มิถุนายน 66

 

 

 

 

 

 

10

นางสาวนัจวา มามุ (รุ่น 10 รหัส 62)

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการรายวิชาอรรถาธิบายอัลกุรอานซูเราะฮฺอัซซัมสฺโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 1

ผศ.ดร.มูหำมัดสุใหมี 

เฮงยามา

30 มิถุนายน 66

 

 

 

 

 

 

 

นายบัลยาน อับดุลกอดิร (รุ่น 09 รหัส 61)

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องผู้นำละหมาดโดยใช้รูปแบบ EK-PAR Model สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

 

30 มิถุนายน 65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดร.มูหัมมัดตอลาล  แกมะ

ที่

ชื่อ  สกุล

หัวข้อ

อ.ที่ปรึกษาร่วม

วดปสุดท้าย

ว.ต่างๆ

จบเมื่อ วดป

ว.1ว.2

ว.3ว.4

ว.5

ว.6

ว.7ว.8

1

อาบีร บิลสุลต่าน

(รุ่น 10 รหัส 62)

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องจากหะดีษ สาระการเรียนรู้อัลอัคลาค สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผ.ศ.ดร.อับดุลรอแม  สุหลง

30 มิถุนายน 66

 

 

 

 

 

 

2

นางสาวคอลีเยาะ มามะ(รุ่น 10 รหัส 62)

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แอพพลิเคชัน Plicker สาระการเรียนรู้อัลฟิกฮฺที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 3

ผ.ศ.ดร.อับดุลรอแม  สุหลง

30 มิถุนายน 66

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4. ดร.ยามีละห์  โต๊ะแม

ที่

ชื่อ  สกุล

หัวข้อ

อ.ที่ปรึกษาร่วม

วดปสุดท้าย

ว.ต่างๆ

จบเมื่อ วดป

ว.1ว.2

ว.3ว.4

ว.5

ว.6

ว.7ว.8

1

นางสาวนูรอาตีฟา แมดิงแว (รุ่น 09 รหัส 61)

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus ที่มีต่อทักษะการอ่านจับใจความ รายวิชาอัตตารีคสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผศ.ดร.อับดุลรอแม  สุหลง

30 มิถุนายน65

p

p

p

p

 

 

2

นางสาวอาดีละห์ ลือแบบราเห็ง (รุ่น 09 รหัส 61)

ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอาหรับ เรื่อง คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพโดยใช้สื่อป็อปอัพที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผ.ศ.ดร.มูหำมัดสุใหมี  เฮงยามา

30 มิถุนายน65

p

p

p

p

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5