ขั้นตอนดำเนินการ

3 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ใบประกอบวิชาชีพครู

ขั้นตอนการดำเนินการขอใบประกอบวิชาชีพครู

  1. หลังจากได้รับการอนุมัติสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ส่งแบบฟอร์ม KSPbundit พร้อมรูปถ่ายที่สำนักงานคณะครุศาสตร์
  2. ตรวจสอบ Upload id ทาง http://www.ksp.or.th/service/bundit_status.php (ใส่ชื่อมหาวิทยาลัยค้นหา) รอสถานะ “ยืนยัน” ใช้เวลาหลังจากส่งแบบฟอร์ม 1-3 วัน  
    **ต้องเป็นสถานะยืนยันก่อนถึงจะดำเนินการ ข้อ3 ได้
  3. สมัครสมาชิก KSP Self-service https://selfservice.ksp.or.th/
  4. ยื่นเรื่องเข้าไปในระบบ KSP Self-service เลือกเมนู ***บันทึกข้อมูลคำขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาต – ครู สำหรับ KSP BUNDIT****
  5. เมื่อได้รับการอนุมัติเข้าไปดำเนินการพิมพ์สำเนาใบอนุญาตอิเล็กทรอนิก *สามารถใช้งานได้เหมือนฉบับจริงทุกประการ
  6. รอรับใบประกอบวิชาชีพครูฉบับตัวจริง พร้อมบัตรประจำตัว