แสดงความยินดีกับนักศึกษา ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย

25 ธันวาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 น.ส.มัสตะห์ มาฮามะ นักศึกษาสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ป.โท คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ระดับดีเด่น เรื่อง “ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิทค CIRCM ที่มีผลต่อความสามารถในการอ่านอัลหะดิษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6” ในการประชุมวิชาการด้านอิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 “อิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษาในศตวรรษที่ 21: ความท้าทายในยุค New Normal” ณ คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี