งานบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

13 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันพุธ ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม เซียน ตาน ฮวา ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งานบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ดังนี้

1.นางสาวคอลีเยาะ มามะ เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แอพพลิเคชั่น Plicker สาระการเรียนรู้อัลฟิกฮฺ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 3

2.นางสาวอาบิร บิลสุลต่าน เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องจากหะดีษ สาระการเรียนรู้อัลอัคลาค สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

#EDUYRU #พลังครูพลังแผ่นดิน