งานบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ จัดสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

13 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันพุธ ที่ 13 มกราคม เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม เซียน ตาน ฮวา ชั้น 3 (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งานบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ จัดสอบวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ดังนี้

1.นางสาวนูรียะห์ บือแน เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ 5W1H ร่วมกับการใช้นิทานประกอบรายวิชาอัลอัคลาก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2.นางสาวอาดีละห์ ลือแบบราเห็ง เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาอัตตารีค เรื่องอุลุลอัซมียฺ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อับดุลฮากัม เฮ็งปิยา อาจารย์ จากคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มาเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ในครั้งนี้

#EDUYRU #พลังครูพลังแผ่นดิน