งานบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

20 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันพุธ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30  น. ณ ห้องสื่อสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ชั้น 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งานบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา จำนวน 1 คน คือ

นายธีรวัฒน์ มูเก็ม เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้สื่อมัลติมีเดียสำหรับนักเรียนชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 1

#EDUYRU #พลังครูพลังแผ่นดิน